ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szczecin, dnia 27.05.2019r.

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”            

ul. Derdowskiego b/n                                                                       

71 – 119 Szczecin 35 skr.poczt.5

Tel.: 91 487 16 25 

e-mail: rod.pogodny@gmail.com

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIAGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517”, na następujących warunkach:

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.
 • Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r.

 • Zasady prowadzenia postępowania
 1. Wykonawca może w terminie do dnia 17.06.2019r., zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/ oraz wykonawcę, który skierował zapytanie.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
  z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
  w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
 6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 7. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 8. złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;
 9. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla PZD;
 10. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla PZD, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 11. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 12. jest niezgodna z Regulaminem;
 13. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 14. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 15. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 16. wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
 17. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
 18. zawiera rażąco niską cenę;
 19. wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
 20. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 21. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę obliczaną według poniższego kryterium. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego kryterium:
Lp. Kryteria oceny ofert Waga
1. Cena 90
2. Gwarancja 10

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy  spełniające warunki udziału postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru

Lp= C+TD

Lp – łączna liczba punktów

TD– gwarancja

C– cena

     ZASADY OBLICZANIA  PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

 Kryterium 1

Punktacja za kryterium cena brutto oferty:

iloraz ofert najkorzystniejszej oraz badanej zostanie pomnożony przez wagę kryterium tj 90. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów C=90

C= (CN:CB)x 90

CN– najniższa cena oferty

CB– cena badana

Kryterium 2

Kryterium gwarancji – zostanie ocenione według skali punktowej do 10 punktów. Wykonawca, który przyjmie czas gwarancji:

–       24 miesiące otrzyma                    10 pkt

–       18 miesięcy otrzyma                      5 pkt

–       12 miesięcy otrzyma                      0 pkt

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 10.
 2. W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
 3. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
   bez podawania przyczyn.
 4.  O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje  niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Opis sposobu przygotowania oferty
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część I lub  na cześć II.
 • Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
  przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 • Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
 • Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
  (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
  w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 • Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
  przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 • Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
  z wykonawcami:
 • pisemna;
 • elektroniczna (e-mail: rod.pogodny@gmail.com).
 • Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 • Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
 • W dniach 03.06.2019r  oraz 10.06.2019r po godzinie 16.30, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym będzie można zobaczyć teren przyszłych prac.
 • Termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n,  71-119 Szczecin, w terminie do dnia 24.06.2019r., do godziny 10:00 (w poniedziałki w godz.16.00-19.00 , czwartki w godz. 9.00-12.00), lub przesłać na adres Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny” 71-119 Szczecin 35 skr. Poczt.5 z dopiskiem na kopercie:

Usługa w zakresie wymiany odcinka wodociągu w ciągu działek 100;99-507 oraz położenie nowego wodociągu wzdłuż działek 506-517

Zamówienie poniżej 30 000 euro

 • Odczytanie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. o godz. 17:30 w siedzibie zamawiającego  przy ul. Derdowskiego b/n, budynek świetlicy.
 • Odczytanie ofert jest jawne.
 • Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Opis sposobu obliczania ceny
 • Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 • Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 • Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
 • Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
 • Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu                     o udzielnie zamówienia pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n,  71-119 Szczecin,

2)  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej”;

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie                         z wewnętrznymi zasadami oraz w zgodzie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy              z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)  posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie                  z art. 15 rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;

c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8)  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

      Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Postępowanie ma charakter otwarty.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 4. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 5. Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
 6. odmowę podpisania umowy;
 7. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym  załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Tomasz Wiśniewski, tel: 91 487 16 25  poniedziałki 16.00-19.00

Załączniki:

Załącznik nr 1         –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2         –  Formularz cenowy

Załącznik nr 3         –  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4         –  Umowa (wzór)

       WICEPREZES                                                                                             PREZES

      ROD POGODNY                                                                         ROD POGODNY

  Tomasz WIŚNIEWSKI                                                            Krystyna ILCZUK