Uchwały Walnego Zebrania 2019

Poniżej zamieszczamy listę uchwał podjętych w dniu 12 kwietnia 2019 roku, podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pogodny” w Szczecinie.

Zarząd Ogrodu

UCHWAŁA NR 1 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD W 2018R ORAZ ZA KADENCJĘ.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 2 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Finansowe za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 3 /2019 W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

UCHWAŁA NR 4 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  KR ROD W 2018R ORAZ ZA OKRES KADENCJI.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 5 /2019 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU ROD I KOMISJI REWIZYJNEJ ROD.

Uchwalono, iż w czasie kadencji 2019-2022 Zarząd będzie się składał z pięciu osób a komisja Rewizyjna z trzech osób.

UCHWAŁA NR 6 /2019 W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW DO ORGANÓW ROD  ORAZ DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD.

Wybrano Zarząd Ogrodu (w dotychczasowym składzie), Komisję Rewizyjną oraz delegatów na zjazd.

UCHWAŁA NR 7/2019 W SPRAWIE PLANU PRACY NA 2019 ROK I PROGRAMU DZIAŁANIA NA OKRES KADENCJI 2019-2022.

Uchwalono plan pracy i program działania.

UCHWAŁA NR 8 /2019 W SPRAWIE PRELIMINARZY FINANSOWYCH NA  2019R.

Uchwalono preliminarz finansowy zaproponowany przez Zarząd.

UCHWAŁA NR 9 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA W 2019R.

Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości 55 groszy od 1 m2 działki.

UCHWAŁA NR 10/2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ENERGETYCZNEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA.

Uchwalono opłatę energetyczną w wysokości 5 złotych od działki.

Zarząd nie proponował opłaty wodnej w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 11 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Uchwalono opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 180 złotych od działki. Tak duży wzrost  spowodowany jest zmianą cennika za wywóz odpadów na wysypisko śmieci. Obsługujące ogród przedsiębiorstwo nie podwyższyło własnych stawek za odbiór i wywóz odpadów z ogrodu. Jednak uchwalona opłata nie uwzględnia corocznego przyrostu wyrzucanych śmieci (około 15% co rok). Jeśli rok 2019 nie będzie pod tym względem odbiegał od lat poprzednich, to konieczna będzie dopłata. Zarząd szacuje, że w przypadku wzrostu ilości wyrzucanych śmieci, opłata powinna wynosić nie mniej niż 203 złote.

Szczegółowe wyliczenie kosztów wywozu odpadów.

UCHWAŁA NR 12 /2019 W SPRAWIE PROWADZENIA HODOWLI GOŁĘBI W ROD.

Uchwalono zgodę na hodowlę gołębi na działkach, których dzierżawcy wystąpili o nią.

UCHWAŁA NR 13 /2019 W SPRAWIE LIKWIDACJI WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU.

Uchwalono, iż w związku z wysokimi kosztami utrzymania wypożyczalni (15.280 złotych w roku 2018) oraz nikłym zainteresowaniem działkowców korzystaniem z niej (regularnie z wypożyczalni korzystało 10 osób a 30 sporadycznie, około 3% działkowców) uchwalono jej likwidację. Wyposażeniem wypożyczalni będą dysponować gospodarze ogrodu, a budynek wypożyczalni będzie pełnił rolę warsztatu.

UCHWAŁA NR 14 /2019 W SPRAWIE ZAKUPU TABLIC OGŁOSZENIOWYCH.

Uchwalono zakup 4 tablic ogłoszeniowych o wymiarach zbliżonych do 90 x 130 cm. Po dwie tablice umieszczone będą przy bramach głównych do obu części ogrodu.

UCHWAŁA NR 15 /2019 W SPRAWIE POŁOŻENIE NAZIEMNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA ALEI DRUGIEJ REJONU V

Uchwalono budowę nowej linii energetycznej. Na alei drugiej rejonu V nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia prądu do działek rozmieszczonych wzdłuż tej alei. Prąd jest dostarczany linią napowietrzą poprzez działki sąsiednie, rozmieszone wzdłuż alei pierwszej i trzeciej. Stan linii  napowietrznych jest zły, dodatkowo na jednym przewodzie podłączonych jest kilka działek, co powoduje przepięcia w linii głównej. Kable linii napowietrznej przebiegają przez działki wśród drzew, podczas silnych wiatrów może dojść do przerwania linii i zagrożenia życia ludzkiego zarówno na działce użytkownika, jak i na tych działkach, przez które przebiegają kable.

UCHWAŁA NR 16 /2019 W SPRAWIE WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100; 99 – 507 ORAZ POŁOŻENIA NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506 – 517.

Uchwalono remont i budowę nowego wodociągu.

UCHWAŁA NR 17 /2019 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO REMONTU LUB BUDOWY SIECI WODNYCH I ENERGETYCZNYCH

Uchwalono zasady, które obligują działkowców i Zarząd Ogrodu do budowy nowych przyłączy elektrycznych i wodnych wg następujących wytycznych, mających na celu uporządkowanie sieci oraz obniżenie kosztów remontów:

I. Sieć elektryczna:

  1. Budowana będzie pod ziemią.
  2. Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach metalowych przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami i podlicznikiem energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.
  3. Tymczasowo, do czasu zastąpienia istniejącej sieci napowietrznej siecią podziemną, dopuszcza się montaż skrzynek mieszczących bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej na słupach, w miejscu rozgałęzienia sieci elektrycznej na poszczególne działki, wraz z podlicznikiem, mierzącym zużycie prądu w alejce.
  4. Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i  należy do działkowca.
  5. Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.

II. Sieć wodna.

  1. Budowana będzie z wykorzystaniem rur plastikowych, z łącznikami odpornymi na korozję.
  2. Zakończeniem sieci znajdującym się przed ogrodzeniem działki będzie zawór i wodomierz, umieszczone w zamykanej studzience, umożliwiającej dostęp upoważnionym przez Zarząd Ogrodu osobom w celu odczytu wskazań wodomierza lub odcięciu wody na działkę, na której wystąpiła awaria.
  3. Podłączenie działki od wodomierza do punktów odbioru wody na działce należy do działkowca.
  4. Przy rozgałęzieniu sieci wodnej na poszczególne alejki, w studzience zostanie umieszczony zawór odcinający alejkę oraz wodomierz mierzący zużycie wody w alejce.
  5. Odczyt liczników wskazań wodomierzy oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.

UCHWAŁA NR 18 /2019 W SPRAWIE FUNDUSZU NAGRÓD ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA RZECZ OGRODU.

Uchwalono wysokość funduszu na 2019 rok.

Zapisy zawarte w uchwałach dotyczą wszystkich dzierżawców działek w ROD „Pogodny”.