Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu

WALNE ZEBRANIE  2017

W dniu 1 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie. Już drugi rok z rzędu Zarząd Ogrodu dla usprawnienia głosowania zastosował karty mandatowe oraz prezentował projekty uchwał oraz najważniejsze informacje w formie slajdów wyświetlanych na ekranie. Dzięki temu liczenie głosów było sprawnie przeprowadzone a najważniejsze informacje lepiej zapamiętane przez uczestników zebrania. Te, pozornie drobne usprawnienia spowodowały, iż długie, przeciągające się zebrania zniechęcające część działkowców do uczestnictwa w nich, stały się już przeszłością. Zarząd ogrodu ma nadzieję, iż dzięki temu w kolejnych latach w zebraniach uczestniczyć będzie jeszcze większa ilość działkowców.

Przebieg Walnego Zebrania

O godzinie 16: 00 Prezes Zarządu powitała zgromadzonych i jednocześnie poinformowała, iż z uwagi na brak wymaganej Statutem PZD liczby członków związku tj. 50% + 1, zebranie odbędzie się w II terminie,  o godz. 16:30. Przedstawiła obecnym przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej i zachęciła do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń altanki na działce.

Po rozpoczęciu zebrania o godzinie 16:30, pani Prezes zaproponowała kandydaturę pana Tomasza Wiśniewskiego – Wiceprezesa Zarządu na przewodniczącego zebrania, zapytała o inne kandydatury – innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczącego zebrania zatwierdzono w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przystąpił do realizacji porządku obrad. Do prezydium zaprosił gościa – przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD pana Jerzego Marczaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD „Pogodny” – pana Stanisława Strzałkowskiego, oraz na protokolanta zaproponował Sekretarza Zarządu – pana Andrzeja Drygasa. Przewodniczący zebrania zapytał o inne propozycje – innych kandydatur nie zgłoszono. Proponowany skład Prezydium został przyjęty w jawnym głosowaniu jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek zebrania, zapytał o propozycje zmian. Porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie. Następnie zebranie jednogłośnie zatwierdziło regulamin walnego zebrania. Przewodniczący zaproponował składy komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków. Jednogłośnie wybrano komisje, które ukonstytuowały się następująco:

  1. Do Komisji Mandatowej:
–  Elżbieta Iwańska – przewodnicząca,
–  Antoni Wlekliński – sekretarz,
–  Jerzy Madyjewski – członek komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
  1. do Komisji Uchwał i Wniosków:
– Marek Walkarz – przewodniczący,
– Danuta Zacharska – sekretarz,
– Eugeniusz Romanek – członek komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący poprosił panią Prezes o złożenie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016.
Kolejnym punktem realizacji porządku zebrania było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, co uczynił jej przewodniczący Stanisław Strzałkowski, który, konkludując, zaproponował zatwierdzenie przez walne zebranie sprawozdania z działalności zarządu i finansowego ROD.
W dalszej kolejności pani Prezes szeroko przedstawiła i omówiła obecnym projekt preliminarza finansowego oraz projekt planu pracy zarządu na rok 2017.
Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniami, Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.
Komisja Mandatowa poinformowała, że w zebraniu w II terminie, na 926 członków zwyczajnych uczestniczą 193 osoby co stanowi 20,8% członków związku naszego ogrodu. Zebranie jest prawomocne i wszystkie podjęte uchwały będą też prawomocne.
Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja, w której głos zabrali działkowicze.
Poruszono następujące sprawy:
  • zaśmiecanie rzeczki Bukowa,
  • możliwość utwardzenia dalszej części alejki na wprost bramy głównej,
  • dokarmianie kotów na działkach,
  • możliwość ustawienia pojemników na zielone odpady,
  • problem z wyrzucaniem odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali członkowie zarządu.
Następnie Przewodniczący zebrania zarządził głosowania nad propozycjami uchwał:
Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 4 – zatwierdzająca plan pracy zarządu na rok 2017 – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 5 – ustalająca wysokość opłaty na rzecz ogrodu – przyjęto przy 3 głosach przeciwnych.
Uchwalono wysokość opłaty ogrodowej w wysokości 0,49zł/m2 od powierzchni użytkowanej działki w roku 2017 (w tym 0,07zł  partycypacja zgodnie z §145 ust. 1 i 2 statutu PZD), tj. w tej samej wysokości, co w roku 2016.
Uchwała nr 6– ustalająca wysokość opłaty wodnej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwalono, iż opłata wodna w roku 2017 wyniesie 9 złotych, o 3 złote mniej niż w roku 2016.
Uchwała nr 7 – ustalająca wysokość opłaty energetycznej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwalono, iż opłata energetyczna w roku 2017 wyniesie 10 złotych, o 4 złote mniej niż w roku 2016
Uchwała nr 8 – ustalająca wysokość opłaty na wywóz odpadów komunalnych – przyjęto przy 5 głosach przeciwnych,
Ze względu na nagminne wyrzucanie odpadów zielonych, odpadów poremontowych oraz mebli ogrodowych do wspólnych kontenerów na śmieci, uchwalono, iż opłata za wywóz śmieci musi ulec podwyższeniu z 95 złotych w roku 2016 do 110 złotych w roku 2017.
Uchwała nr 9 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego na rok 2017 – przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.
Uchwała nr 10 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. modernizacja przyłączy energetycznych na słupach przez dodanie zabezpieczenia w postaci wyłączników nadprądowych – przyjęto jednogłośnie.
Podjęto pierwszą uchwałę dotyczącą modernizacji przyłączy na słupach energetycznych. W kolejnych latach planowane są kolejne prace z tym związane i konieczne będzie podejmowanie kolejnych uchwał.
Uchwała nr 11 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. wykonanie instalacji wodnej przy działkach od nr 246 do nr 262 – przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.
W związku z odrzuceniem w roku 2016 projektu uchwały o modernizacji sieci wodociągowej w całym ogrodzie, konieczne są stopniowe remonty oraz budowa trzech odcinków wodociągu w alejkach, które od początku istnienia ogrodu nie były do niego podłączone, a działkowcy mający przy nich swoje działki czerpią wodę z przyłączy sąsiadów. W roku 2017 zaplanowano wymianę 150 m wodociągu w alei głównej oraz 80 m wodociągu w pierwszej z trzech wymienionych alejek. Kolejne prace zaplanowano na lata następne.
Uchwała nr 12 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. wymiana rury instalacji wodnej w alei głównej – przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący zebrania zapytał czy są chętni do zabrania głosu w sprawach różnych. Chętnych nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zebrania ogłosił jego zamknięcie.
Wysokość opłat ogrodowych na stronie internetowej zaktualizowano zgodnie z treścią uchwał. Zaktualizowano również kalkulator opłat ogrodowych.
Zarząd Ogrodu pragnie podziękować wszystkim biorącym udział w Walnym Zebraniu działkowcom oraz zachęca do składania propozycji uchwał dotyczących funkcjonowania ogrodu w terminie do 7 dni przed kolejnym zebraniem. Dzięki takiej organizacji pracy, Walne Zebrania mogą być przeprowadzane sprawnie, co może stanowić zachętę dla działkowców do uczestnictwa w nich.
Niezależnie od uchwał podjętych na Walnym Zebraniu, Zarząd Ogrodu zaplanował i zrealizował:
– wymianę znaków drogowych przy wjazdach na teren ogrodu, zgodnie z obowiązującym prawem,
– wymianę tabliczek z numerami działek.
Planuje także:
– wymianę tablic informacyjnych na większe, zawierające również plan ogrodu,
– wykonanie bramy w alei przylegającej do rowu odprowadzającego wody opadowe, rozpoczynającej się przy ulicy Witkiewicza,
– wykonanie tablic z numeracją alejek.

 

Dodaj komentarz