Opłaty ogrodowe

Kalkulator opłat ogrodowych

Opłaty ogrodowe obowiązujące w ROD “Pogodny” w Szczecinie w 2019 roku:


flower-215338_1280

OPŁATA  OGRODOWA

Opłatę ogrodową w wysokości 0,55 zł/m2 od powierzchni użytkowanej działki, na: utrzymanie porządku i czystości, bieżącą konserwację i drobne naprawy infrastruktury ogrodowej, dostawy energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki, opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD, działkowcy zobowiązani są wpłacić do dnia 30 czerwca 2019 roku. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

Szczegółowe zapisy dotyczące Opłaty ogrodowej zawiera Regulamin ROD.


stockvault-well144704

OPŁATA WODNA

Na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach oraz na pokrycie kosztów ubytków wody powstałych w wyniku: awarii sieci, napełniania sieci, zrzutu wody na koniec sezonu, działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci wodnej wnoszą Opłatę wodną.  W 2019 roku opłata nie jest pobierana.

Ponadto, działkowcy posiadający zamontowany i oplombowany wodomierz, do dnia 30 listopada 2019 r. rozliczają zużycie wody  Działkowcom, którzy nie dokonali spisania stanu wskazań wodomierza do końca października i nie rozliczyli zużycia wody do końca listopada naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 300,00 zł od działki za miniony sezon.

Działkowcy nie posiadający zainstalowanego wodomierza na działce wnoszą opłatę ryczałtową w wysokości 300,00 zł od działki, do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń zużycia wody zawiera Regulamin korzystania z wody w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku.


Energia elektryczna

OPŁATA  ENERGETCZNA

Na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników oraz na pokrycie strat wynikających z awarii sieci energetycznej, zakupu części i materiałów do ich usunięcia, działkowcy, których działki zostały podłączone do sieci elektrycznej ogrodu, do dnia 30 czerwca 2019 r. wnoszą Opłatę energetyczną w wysokości 5,00 zł. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę energetyczną.

Ponadto, do dnia 30 listopada 2019 r. działkowcy, których działki zostały podłączone do sieci elektrycznej zobowiązani są do rozliczenia zużytej energii elektrycznej.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń energii elektrycznej zawiera Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku.


stockvault-full-trashcan132433

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 180,00 zł od działki, działkowcy wnoszą do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń wywozu odpadów komunalnych zawiera Regulamin ROD.


leisure-statue-1194551

OPŁATA  ZA  NIEWYKONANE  PRACE  NA  RZECZ  OGRODU

Opłata za niewykonane prace na rzecz ogrodu nie jest pobierana.


Logo PZD

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZD

Zgodnie z Uchwałą nr 3/XVIII/2017 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2019 roku ustalono składkę członkowską w wysokości 6,00 zł.

W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 3,00 zł. W 2019 roku składka członkowska nie podlega podziałowi i 100 % wpłaconych składek pozostaje w ogrodzie działkowym.