Informacja z przebiegu Walnego Zebrania

Informacja z przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD “Pogodny”.

11 marca 2015 roku. odbyło się Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD naszego ogrodu.  Zebraniu przewodniczył pan Władysław Ilczuk a honorowym gościem był przedstawiciel Okręgowego Zarządu  PZD w Szczecinie pan Jerzy Marczak.

W czasie obrad przedstawiono i przyjęto sprawozdania Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej za rok 2014 i za całą kadencję.

Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi ogrodu.

W wyniku głosowania wybrano nowy zarząd ogrodu – 5. osób: Krystyna Ilczuk, Danuta Zacharska, Andrzej Drygas, Antoni Wlekliński, Marek Walkarz, komisję rewizyjną – 5. osób: Laura Rogińska, Iwona Nowak, Stanisław Strzałkowski, Kazimierz Lewandowski, Stanisław Bartosiak,  i dwóch delegatów na okręgowy zjazd PZD: Tomasz Wiśniewski, Jerzy Kłosowski.

Przyjęto program działania i plan pracy zarządu na rok 2015 i kadencję.W toku dyskusji i głosowań przyjęto preliminarz na rok 2015, a w nim ustalono:

– opłatę na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu  w wysokości 0,52zł. za m2 powierzchni użytkowanej działki,

– wysokość opłaty energetycznej w kwocie 14,00zł. od działki (dotyczy działek, które posiadają prąd), na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników oraz na utrzymanie sieci energetycznej ogrodu,

– opłatę wodną w wysokości 16,00zł od działki(dotyczy działek, które posiadają wodę – także działki bez wodomierzy), na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich wodomierzy oraz na utrzymanie sieci wodociągowej ogrodu,

– opłatę ryczałtową w wysokości 300,00zł dla działek korzystających z sieci wodociągowej ogrodu a nie posiadających zainstalowanego wodomierza,

– przedpłatę na poczet zużycia wody w wysokości 30,00 zł. od działki z wodomierzem.

Wysokość składki członkowskiej, ustalonej przez Krajową Radę PZD, wynosi w tym roku 6,00zł. od działki.

Znając wysokość ww. opłat i wielkość swojej działki, można wyliczyć kwotę opłaty, którą należy wnieść do końca czerwca 2015r. bezpośrednio w kasie ogrodu lub wpłacić przelewem na <<<konto ogrodu>>> (w tytule przelewu należy koniecznie podać numer działki).

W trakcie zebrania, działkowicze wnioskowali o:

–  uwzględnienie w planie pracy zarządu sprawdzenie i możliwości wymiany liczników wodnych i elektrycznych na takie, które umożliwiają odczyt zdalny,

– umożliwienie wywozu, dwa razy w roku, dużych odpadów zielonych np. gałęzi, krzewów, porażonych chorobami części roślin i przedstawienie ewentualnych kosztów na tablicach ogłoszeń do końca lipca 2015r.

– sprawdzenie możliwości zainstalowania kamer ochrony na głównych alejach ogrodu i przedstawienie ewentualnych kosztów ich montażu,

– ustalenie przez walne zebranie ostatecznego terminu przekazania zarządowi wyników odczytu wody na dzień 30 listopada każdego roku. Osoby, które nie podały odczytów w tym terminie rozliczyć jak działki bez liczników tj. pobierając opłatę ryczałtową w wysokości 300,00zł

– udostępnienie wjazdu na teren ogrodu w godz. 10.00-12.00 w ostatnią sobotę miesiąca na co większość uczestników zebrania nie wyraziła zgody – wniosek upadł,

Większością głosów uchwalono iż w sezonie zimowym 2015-2016 nie będzie wyłączany prąd na działkach i wszyscy działkowicze muszą zabezpieczyć swoje instalacje przed nieuprawnionym poborem.

Zebranie zatwierdziło również konieczność dalszej wymiany słupów energetycznych oraz sukcesywny remont sieci wodnej ogrodu. W roku bieżącym prace będą wykonywane bez partycypacji działkowiczów.