Ogród Botaniczny Berlin-Dahlem

10 września 2019 roku odwiedziliśmy Ogród Botaniczny w Berlinie.

We wrześniu przyroda w naszej strefie klimatycznej powoli szykuje się do odpoczynku, co widzimy także w naszym małych ogródkach. Jednak jak bujna może być roślinność z innych stref mogliśmy się przekonać spacerując po szklarniach, będących wielką atrakcją odwiedzonego ogrodu. Obecnym dla przypomnienia, nieobecnym dla zachęty do uczestnictwa w kolejnym wyjeździe prezentujemy fotografie z wyjazdu. 

 

 


Przypomnienie o zakręceniu zaworów wody na sezon zimowy i opłatach za zużycie wody i energii elektrycznej.

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminami: korzystania z energii elektrycznej i regulaminem korzystania z wody, do dnia 31 października należy odnotować stany liczników a do dnia 30 listopada przekazać stany liczników skarbnikowi ogrodu i dokonać opłat za zużycie energii elektrycznej i wody. Jeśli znają Państwo stany początkowe liczników, to mogą Państwo samodzielnie obliczyć zużycie mediów oraz obliczyć kwotę do zapłaty korzystając z kalkulatora opłat. Prosimy jednak pamiętać o przekazaniu stanów liczników skarbnikowi.  Pragniemy jednocześnie przypomnieć, iż zakręcanie zaworów wody i opróżnianie sieci wodnej przed okresem zimowym następuje w ostatnią sobotę października, a napełnianie sieci w drugą sobotę kwietnia. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, Zarząd nie planuje odłączenia zasilania działek w energię elektryczną. Chcemy jednak podkreślić, iż jesienią i zimą nasilają się awarie sieci elektrycznej – w większości napowietrznej – spowodowane głównie silnym wiatrem.

Treść komunikatu zamieszczanego na tablicach informacyjnych ogrodu.

Z poważaniem

Zarząd Ogrodu

 


Czy zostać działkowcem?

Tradycyjnie jesienią i wiosną część działek zmienia użytkowników. Nie tylko w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “POGODNY” w Szczecinie. Jesień już niedługo i coraz więcej osób będzie zastanawiało się nad kupnem działki. Tak już jest, że z różnych powodów chcemy mieć kawałek ziemi dla siebie. Nawet, jeśli tylko w dzierżawie. Dla tych poszukujących stworzyliśmy nową stronę w menu głównym: „Czy zostać działkowcem?” To „czy” nie jest przypadkowe. Warto się bowiem zastanowić, czy sprostamy nowym obowiązkom, i czy działka będzie dla nas ukojeniem czy ciężarem. Zachęcamy do przejrzenia tej strony przede wszystkim potencjalnych działkowców. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby obecni działkowcy dodali swoje komentarze. Być może z pożytkiem dla nas wszystkich.  


O śmieciach, ogrodzeniach i regulaminach inaczej niż zwykle.

O śmieciach, ogrodzeniach i regulaminach inaczej niż zwykle.

Tematy: przestrzegania regulaminu ogrodu, wyrzucania śmieci, porządków przy ogrodzeniu pojawia się regularnie w postaci informacji na tablicach ogrodowych, podczas dyskusji na Walnym Zebraniu oraz w biurze, podczas rozmów z działkowcami. Jak widać na co dzień, skutki tych rozmów są raczej mizerne. Regulamin ogrodu jest dostępny na naszej stronie, na stronach internetowych PZD, lub w postaci drukowanej, w biurze ogrodu. Objętość niewielka, przeczytanie zajmuje jednym kilkanaście minut, innym pół godziny, a wiedza wynikająca z tej lektury pozwala uniknąć kłopotów w relacjach z sąsiadami, zarządem, lub … Strażą Miejską.

Zanim jednak przejdę do spraw regulaminowych i Straży Miejskiej, kilka zdań na temat śmieci. Jak Państwo zauważyli, zmieniliśmy pojemniki na odpady, z zamkniętych na otwarte. To taki objaw desperacji. Śmieci w otwartych pojemnikach można lepiej ubijać, co też gospodarze rejonów czynią. Bez tego ubijania, liczba wywożonych kontenerów byłaby dużo wyższa, a tym samym opłata za wywóz śmieci jeszcze wzrosła. Oczywiście oprócz śmieci wyrzucane są także odpady zielone, które powinny być kompostowane. Na wypowiadane uwagi, iż nie należy tak czynić, słyszymy zwykle: „A co ja mam z tym zrobić? Przecież płacę za śmieci.” To co, z tym można zrobić jest jasne: kompostować lub wywieźć we własnym zakresie do ekoportów. Co do opłaty, to fakt, wszyscy płacimy 95 złotych rocznie. Również Ci, którzy odpadów zielonych do pojemników na śmieci nie wyrzucają. W związku, z tym, że napominania nie przynoszą skutku, będziemy wszyscy ponosić koszty niefrasobliwości lub złej woli niektórych działkowców. Większość za pewne sobie poradzi z większymi opłatami, ucierpią najmniej zamożni.

I na tym temat śmieci można by zakończyć, gdyby nie jeden drobiazg. Zanim go opiszę, wrócę do regulaminu, a konkretnie do § 68 pkt 11. „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: 11) naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. Co ma piernik do wiatraka? O czym on tam …..? Ano, ma. Czym za tym jest brama, a czym furtka wg słownika języka polskiego?

 Brama (wrota) – główne wejście lub wjazd na teren zamknięty, otwór, najczęściej zamykany, umieszczony w określonej budowli (ogrodzeniu, murze, budynku) ujęty w obudowę konstrukcyjno-architektoniczną.

Furtka : 1. Jednoskrzydłowe drzwi w ogrodzeniu, 2. Coś, co umożliwia wyjście z trudnej sytuacji.

Zapewniam czytelników, że furtka w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu nie umożliwia wyjścia z trudnej sytuacji. Ona powoduje trudną sytuację. Nie dość, że daje zarządowi prawo do nałożenia kar regulaminowych oraz żądania naprawienia szkody, to naraża wykonawców takich dodatkowych wejść na teren ogrodu na dodatkowe wydatki. Niezależnie bowiem od pobieranej opłaty ogrodowej za wywóz śmieci, Miasto Szczecin wymaga, aby przy każdej takiej bramie czy furtce, działkowicz na swój koszt ustawił pojemnik na śmieci i płacił za jego opróżnianie. Co więcej, Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat. Zarząd ogrodu ma do wyboru: przymykać oczy na ewidentne niszczenie infrastruktury ogrodowej i pokrywanie opłat za ustawienie dodatkowych pojemników ze składek ogrodowych wnoszonych przez nas wszystkich lub żądać likwidacji furtek a w przypadku zignorowania tego żądania współpracować z Miastem Szczecin i Strażą Miejską. Wybór jest oczywisty. Nikt nie będzie finansował skutków samowoli ze składek nas wszystkich. Listę działek, których użytkownicy wykonali lub korzystają z wykonanych przez poprzednich użytkowników działki furtek, zamieściliśmy na tablicach informacyjnych. Dla tych, którzy mają wątpliwości co do konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za wywóz odpadów, poniżej zamieszczam wyciąg z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin” oraz odnośnik do pełnego tekstu uchwały. Znajdą w nich Państwo przyczynę zamieszczenie w tym tekście definicji bramy i furtki.

UCHWAŁA NR VI/81/15

RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

(….)

Rozdział 3.

 Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

  • 5. 1. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne zmieszane, stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości, wynosi 80 l.

(…)

  1. Dla nieruchomości niezamieszkałej oraz dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, wskaźniki średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszą:

(…)

6) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 20 l na każdy ogród działkowy w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem,

(…)

  1. Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiących wyposażenie rodzinnych ogrodów działkowych, należy zapewnić usytuowanie co najmniej jednego pojemnika przy każdej bramie wejściowej prowadzącej na teren zespołu ogrodów.

 

Pełna treść uchwały.

 

 

 


Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów

W dniu 28 sierpnia br. weszły w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro­dy (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?

Na wstępie należy przypomnieć, że wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się zasadniczo z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicz­nej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia.

I właśnie w tym zakresie zaszły najistotniejsze zmiany dla działkowców.

W tym kontekście ważne jest to, że bez formalności można usuwać nie tylko krzewy owocowe, ale także i ozdobne. Wynika to z treści nowego art. 83f ust. 1, któ­ry przewiduje, że bez zezwolenia będzie można usuwać zarówno krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, jak i „krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszcze­nia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłącze­niem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni”. Z treści uzasadnienia do pro­jektu nowelizacji wynika wprost, że intencją tego zapi­su jest objęcie zwolnieniem wszelkich krzewów znajdujących się m.in. na terenach ogrodów przydomo­wych oraz działek w rodzinnych ogrodów działkowych. Tym samym można uznać, że usunięcie jakiekolwiek krzewu z działki w ROD nie będzie już obwarowane obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia.

Wprowadzane zmiany dotyczą również zasad wycinki drzew. Z perspektywy działkowca ważne jest, że zrezygnowano z dotychczasowego wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależnionego od wieku rośliny (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek prze­kracza 10 lat). Jednakże bez zezwolenia można usunąć w szczególności:

1) drzewa owocowe;

2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzy­stego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższe oznacza, że na usunięcie niektórych katego­rii drzew nadal konieczne jest uzyskania zezwolenia. Ta­kie zezwolenie wydaje zasadniczo wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą proce­durę zmierzającą do wydania decyzji. Kto zatem składa wniosek? Odpowiedzi udziela art. 16 ust. 2 ustawy o ROD. Z tego przepisu wynika, że jeżeli istnieje potrze­ba usunięcia drzewa z terenu działki, to wniosek powi­nien złożyć działkowiec, gdyż to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Nato­miast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krze­wu z terenu ogólnego ogrodu, to stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD) występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.

Pamiętać należy, że za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwo­lił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu. Ale Uwaga: ustawa zawiera wiele zwolnień od obowiąz­ku naliczenia takiej opłaty. W szczególności dotyczy to sytuacji usunięcia drzew lub krzewów, na których usu­nięcie nie jest wymagane zezwolenie, a także drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem dzia­łalności gospodarczej. Wynika stąd, że działkowcy są za­sadniczo zwolnieni z tej opłaty, zwłaszcza że na terenie ROD nie ma prawnej możliwości prowadzenia działal­ności gospodarczej.

Na zakończenie trzeba przestrzec, że naruszenie po­wyższych zasad wiąże się z negatywnymi konsekwen­cjami finansowymi. Ustawa bowiem przewiduje, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza admi­nistracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara wynosi zasadniczo tyle, ile dwukrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Jej nieuiszczenia w ter­minie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.

Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD