WALNE ZEBRANIE 2019

Szanowni Państwo,

na Walne Zebranie członków Polskiego Związku Działkowców, posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. “Pogodny” w Szczecinie zapraszamy w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 17:30 w świetlicy ogrodu. Szczegółowe informacje dotyczące programu zebrania zostaną przesłane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd ROD Pogodny


Godziny pracy kasy i biura w styczniu i lutym 2019 roku.

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym biuro odwiedza niewielu działkowców. Pora roku nie sprzyja przebywaniu w ogrodzie. Aby zaoszczędzić na gazowym ogrzewaniu pomieszczeń biurowych postanowiliśmy, iż nie będziemy otwierali biura w czwartki. Ponadto, z innych względów niż oszczędności, musimy w dniach, od 22 stycznia do 12 lutego zamknąć kasę ogrodu. Mamy nadzieję, iż tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, nie sprawi to Państwu kłopotu.

Z poważaniem

Zarząd ROD Pogodny


Sylwester 2018

Szanowni Państwo.

Bal Sylwestrowy w naszej świetlicy stał się już tradycją, mimo, iż to nie Zarząd ROD “Pogodny” jest jego organizatorem. Bal odbędzie się także i w tym roku. Bilety do nabycia w kasie ogrodu, w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00. Skarbnik ogrodu przekaże Państwu więcej informacji od organizatorów. 

Życzymy udanej zabawy

Zarząd ROD “Pogodny” 

 


Zaproszenie do złożenia oferty na usługę „Modernizacja linii energetycznej”

Szczecin, dnia 06.08.2018r.

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”         
ul. Derdowskiego b/n                        
71 – 119 Szczecin 35 skr.poczt.5
Tel.: 91 487 16 25
e-mail: rod.pogodny@gmail.com
             

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

 

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.Modernizacja linii energetycznej”, na następujących warunkach:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.

      2. Termin realizacji zamówienia:

            Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018r.

 1. Zasady prowadzenia postępowania
 •  Wykonawca może w terminie do dnia 20.08.2018r., zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/ oraz wykonawcę, który skierował zapytanie.
 • Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 • Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
  z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 • Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
  w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 • Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
 • Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 1. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 2. złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;
 3. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla PZD;
 4. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla PZD, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 1. jest niezgodna z Regulaminem;
 2. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
 6. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
 7. zawiera rażąco niską cenę;
 8. wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
 • Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 • Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę obliczaną według poniższego kryterium. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego kryterium:

 

Lp. Kryteria oceny ofert Waga
1. Cena 90
2. Gwarancja 10

 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy  spełniające warunki udziału postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru

 Lp= C+TD

Lp – łączna liczba punktów

TD– gwarancja

C– cena

      ZASADY OBLICZANIA  PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

 Kryterium 1

Punktacja za kryterium cena brutto oferty:

iloraz ofert najkorzystniejszej oraz badanej zostanie pomnożony przez wagę kryterium tj 90. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów C=90

C= (CN:CB)x 90

CN– najniższa cena oferty

CB– cena badana

Kryterium 2

Kryterium gwarancji – zostanie ocenione według skali punktowej do 10 punktów. Wykonawca, który przyjmie czas gwarancji:

–       24 miesiące otrzyma                   10 pkt

–       18 miesięcy otrzyma                     5 pkt

–       12 miesięcy otrzyma                     0 pkt

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 10.
 • W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
 • Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
  bez podawania przyczyn.
 • O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

          Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 •  Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
 • z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

     5. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
 • Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
  przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 • Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
 • Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
  (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
  w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 • Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
  przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 • Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
  z wykonawcami:
 1. pisemna;
 2. elektroniczna (e-mail: pogodny@gmail.com).
 • Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 • Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
 1. Termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n, 71-119 Szczecin, w terminie do dnia 27.08.2018 r., do godziny 16:30 (w poniedziałki w godz.16.00-19.00 , czwartki w godz. 9.00-12.00), lub przesłać na adres Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny” 71-119 Szczecin 35 skr. Poczt.5 z dopiskiem na kopercie:

        „Usługa w zakresie Modernizacja linii energetycznej

         Zamówienie poniżej 30 000 euro

 •  Odczytanie ofert nastąpi w dniu 08.2018 r. o godz. 17:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Derdowskiego b/n, budynek świetlicy.
 • Odczytanie ofert jest jawne.
 • Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 • Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 • Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
 • Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 

 1. Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu                     o udzielnie zamówienia pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n,  71-119 Szczecin,

2)  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej”;

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie                         z wewnętrznymi zasadami oraz w zgodzie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy              z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)  posiada Pani/Pan:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
 2. b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;
 3. c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8)  nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
 3. c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Postępowanie ma charakter otwarty.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 • W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 • Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
 1. odmowę podpisania umowy;
 2. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Tomasz Wiśniewski, tel: 91 487 16 25  poniedziałki 16.00-19.00

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 –  Umowa (wzór)

 

       WICEPREZES                                                                                 PREZES

      ROD POGODNY                                                                         ROD POGODNY

      Tomasz WIŚNIEWSKI                                                            Krystyna ILCZUK


Ogrody Hortulus

W dniu 30 maja 2017 roku udaliśmy się na zwiedzanie ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Nasza ponad trzydziestoosobowa grupa była jedną z wielu zwiedzających w tym dniu ogrody tematyczne. Żałujemy, iż część działkowców zrezygnowała z wyjazdu i w autokarze zostało sporo wolnych miejsc. Cóż, może następnym razem będzie nas więcej, bo było na co popatrzeć i co podziwiać. Mimo, iż deszcz zmusił nas do skrócenia pobytu w labiryntach, to i tak warto było pojechać. Dowodem na to niech będzie ta galeria.

 

 

 


Witamy!

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających nową stronę internetową Ogrodu. Zarówno dla tych z Państwa, którzy już od jakiegoś czasu z niecierpliwością czekają na jej aktualizację, jak i tych, którzy oglądają ją po raz pierwszy, mamy dobrą wiadomość, począwszy od tego wpisu dołożymy starań, aby strona była nie tylko aktualna, ale i atrakcyjna dla działkowców i sympatyków Ogrodu, a być może także dla mieszkańców okolicznych osiedli zainteresowanych posiadaniem działki w naszym Ogrodzie. Pragniemy tworzyć ją przy Państwa współudziale. Nie chcemy powielać zbyt wielu informacji, które z powodzeniem znajdą Państwo na stronach innych ogrodów, za to postaramy się o odnośniki do – naszym zdaniem – ciekawych i wartych odwiedzenia stron o tematyce ogrodowej.

Na stronie naszego ogrodu chcemy pisać głównie o naszych sprawach. Dotychczas wiele z nich czekało na omówienie i rozstrzygnięcie do Walnego Zebrania. Teraz zyskaliśmy narzędzie umożliwiające łatwiejszy kontakt z Państwem. Obok strony funkcjonować będzie również forum dyskusyjne. Jest to dla nas ważne, ponieważ pragniemy dzielić się radosnymi informacjami oraz wspólnie z Państwem rozwiązywać problemy, które pojawiają się w trakcie każdego roku. Czekamy także na Państwa sugestie i rady. Chętnie przyjmiemy pomoc od każdej osoby, która zechce poświęcić swój czas dla dobra Ogrodu i wspomóc nas w zarządzaniu nim. Zapewne nie unikniemy błędów – cały czas uczymy się obsługi strony – prosimy więc o wyrozumiałość.

Oprócz aktualnych tematów chcemy także pogłębiać wiedzę o początkach ogrodu oraz osobach zaangażowanych w jego rozwój. Sukcesywnie będziemy publikować materiały z kronik ogrodowych. Będziemy także wdzięczni za fotografie od Państwa.

Szanowni Państwo, myśl o modernizacji strony internetowej nie opuszczała nas od dłuższego czasu. Jednak to osoba od niedawna związana z naszym Ogrodem, Pan Adam Dziki, pomógł w jej zmaterializowaniu. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Adama możemy cieszyć się nową stroną, za co serdecznie Panu Adamowi dziękujemy.

Pozdrawiamy

Zarząd  i pracownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie

WALNE ZEBRANIE 2019