Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD
3 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia kreślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

w Warszawie

 KRAJOWY ZARZĄD

__________________________________________________________________________

Apel

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

 

Szanowni działkowcy!

            Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Apel jest uzupełnieniem decyzji Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, podjętych w formie następujących uchwał:

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.


OPŁATY OGRODOWE obowiązujące w 2020 roku, do dnia Walnego Zebrania

 

 

Ogłoszenie

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. „Pogodny” w Szczecinie

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019 r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Stawka
opłata ogrodowa za 1 m2 powierzchni działki 0,55 zł
opłata energetyczna od działki podłączonej do sieci energetycznej 5,00 zł
za wywóz śmieci od każdej działki 180,00 zł

Informujemy, że na stronie internetowej www.rodpogodny.pl/ogrody/ w dalszym ciągu działa kalkulator opłat ogrodowych z danymi za ubiegły rok, ułatwiający dokonanie wyliczeń.

Wpłat dokonujemy tylko na konto ogrodu – kasa jest nieczynna!

Konto do wpłat:

41 1500 1722 1217 2006 5574 0000

W tytule przelewu koniecznie należy podać numer działki.

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie


Zmiana terminu odkręcenia zaworów wody

UWAGA

Ze względu na Wielką Sobotę przypadającą w tym roku w drugą sobotę kwietnia, wyjątkowo będzie odkręcana etapowo woda na działkach w dniu  kwietnia (sobota) od godz. 9.00.

Wszystkich działkowiczów prosimy o zabezpieczenie swoich łączy.

Obecność na działce w tym dniu obowiązkowa.

Za wszelkie wycieki wody na działkach, będą obciążani użytkownicy tych działek.


PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZEBRANIA I ZAMKNIĘCIE BIURA OGRODU

UWAGA DZIAŁKOWCY

na podstawie uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, zarząd ROD  im. Pogodny” mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich działkowców podjął decyzję o przesunięciu terminu walnego zebrania zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku.

O nowym terminie, po odwołaniu zagrożenia, zarząd powiadomi poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach, furtkach wejściowych i stronie internetowej www.rodpogodny.pl.

Jednocześnie informujemy, że w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo działkowiczów, biuro i kasa ogrodu będą nieczynne do odwołania. Przeniesienia praw do działki(sprzedaż) będą przyjmowane i rozpatrywane po ustaniu zagrożenia. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek godz. 16.00-19.00 i czwartek godz. 9.00-12.00 tel. 91 4871625 i 509704783.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej www.rodpogodny.pl

Zarząd Ogrodu


Modernizacja ogrodowej sieci energetycznej – projekt

Szanowni Państwo,

O stanie ogrodowej sieci energetycznej, a przy okazji i wodnej, informujemy Państwa cyklicznie, podczas Walnych Zebrań. Koszty utrzymania rosną, gdyż ubywa firm, które specjalizują się w budowie i naprawach napowietrznych linii energetycznych, a takie przeważają w naszym ogrodzie. W związku z tym, proponujemy modernizację sieci energetycznej i ułożenie jej pod ziemią. Koszt takiego rozwiązania jest porównywalny do kosztów wymiany istniejącej sieci napowietrznej, ale późniejsza eksploatacja jest znacznie tańsza.

Ponadto:

  1. Koszty przy zachowaniu dotychczasowego systemu organizacji realizacji inwestycji, czyli wykonie zakupów przez zarząd ROD Pogodny bezpośrednio w hurtowni, co umożliwiło nam zakup kabli o 50% taniej niż ceny oferowane przez Castoramę. Zakup złączy bezpośrednio u producenta tez dały nam oszczędności. Rozdział prac na wynajęcie koparki, innej firmie zlecenie  ułożenia kabli, wynajęcie elektryka z Enei do prac podłączeniowych-  to wszystko sprawiło, ze koszty były niższe niż mogą nam zaproponować firmy wykonujące takie usługi kompleksowo;
  2. Zwiększy się bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu. Linia nie zerwie się i  nie porazi prądem;
  3. System podłączenia i konserwacji sieci dużo łatwiejszy, nie trzeba zamawiać podnośnika lub wchodzić po drabinie na wysokie słupy, wszystkie prace wykonuje się z poziomu ziemi;
  4. Spis liczników. Liczniki spisywał będzie gospodarz rejonu bez potrzeby angażowania w to działkowców;
  5. Kontrola nad prawidłowym podłączeniem. W złączach podłączeń będzie dokonywał jeden elektryk wybrany przez zarząd. W konsekwencji również ograniczy to nielegalny pobór prądu;
  6. Mniejsze będzie narażenie na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne typu silny wiatr powodujący w przypadku linii napowietrznej spięcia drutów ze sobą.
  7. Ograniczone zostaną możliwości kradzieży. W tej chwili często dochodzi do kradzieży przewodów ułożonych w powietrzu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu , o którym będziemy rozmawiali podczas Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Ogrodu


Wesołych Świąt

Drodzy Działkowcy,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego, 2020 Roku, życzymy Państwu: gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego, a przede wszystkim zdrowia, pomyślności oraz wszystkiego co najlepsze w życiu.

Zarząd Ogrodu


Bal Sylwestrowy 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, który rozpocznie się 31 grudnia 2019 roku o godzinie 20:00 w świetlicy ogrodu (wpisanie poprzednio godziny 19:00 było pomyłką). Bilety w cenie 170 złotych za osobę będą do nabycia 11 grudnia 2019 roku, od godziny 10:00, w kasie ogrodu.

Życzymy udanej zabawy.

Organizatorzy i Zarząd Ogrodu