Wesołych Świąt

Drodzy Działkowcy,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego, 2020 Roku, życzymy Państwu: gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego, a przede wszystkim zdrowia, pomyślności oraz wszystkiego co najlepsze w życiu.

Zarząd Ogrodu


Bal Sylwestrowy 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, który rozpocznie się 31 grudnia 2019 roku o godzinie 20:00 w świetlicy ogrodu (wpisanie poprzednio godziny 19:00 było pomyłką). Bilety w cenie 170 złotych za osobę będą do nabycia 11 grudnia 2019 roku, od godziny 10:00, w kasie ogrodu.

Życzymy udanej zabawy.

Organizatorzy i Zarząd Ogrodu


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szczecin, dnia 27.05.2019r.

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”            

ul. Derdowskiego b/n                                                                       

71 – 119 Szczecin 35 skr.poczt.5

Tel.: 91 487 16 25 

e-mail: rod.pogodny@gmail.com

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIAGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517”, na następujących warunkach:

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.
 • Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r.

 • Zasady prowadzenia postępowania
 1. Wykonawca może w terminie do dnia 17.06.2019r., zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/ oraz wykonawcę, który skierował zapytanie.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej http://www.ozpzd-szczecin.pl/. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
  z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
  w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
 6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 7. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 8. złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;
 9. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla PZD;
 10. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla PZD, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 11. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 12. jest niezgodna z Regulaminem;
 13. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 14. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 15. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 16. wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
 17. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
 18. zawiera rażąco niską cenę;
 19. wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
 20. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 21. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę obliczaną według poniższego kryterium. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego kryterium:
Lp. Kryteria oceny ofert Waga
1. Cena 90
2. Gwarancja 10

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy  spełniające warunki udziału postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru

Lp= C+TD

Lp – łączna liczba punktów

TD– gwarancja

C– cena

     ZASADY OBLICZANIA  PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

 Kryterium 1

Punktacja za kryterium cena brutto oferty:

iloraz ofert najkorzystniejszej oraz badanej zostanie pomnożony przez wagę kryterium tj 90. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów C=90

C= (CN:CB)x 90

CN– najniższa cena oferty

CB– cena badana

Kryterium 2

Kryterium gwarancji – zostanie ocenione według skali punktowej do 10 punktów. Wykonawca, który przyjmie czas gwarancji:

–       24 miesiące otrzyma                    10 pkt

–       18 miesięcy otrzyma                      5 pkt

–       12 miesięcy otrzyma                      0 pkt

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 10.
 2. W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
 3. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
   bez podawania przyczyn.
 4.  O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje  niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Opis sposobu przygotowania oferty
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część I lub  na cześć II.
 • Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
  przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 • Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
 • Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
  (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
  w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 • Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
  przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 • Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
  z wykonawcami:
 • pisemna;
 • elektroniczna (e-mail: rod.pogodny@gmail.com).
 • Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 • Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
 • W dniach 03.06.2019r  oraz 10.06.2019r po godzinie 16.30, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym będzie można zobaczyć teren przyszłych prac.
 • Termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n,  71-119 Szczecin, w terminie do dnia 24.06.2019r., do godziny 10:00 (w poniedziałki w godz.16.00-19.00 , czwartki w godz. 9.00-12.00), lub przesłać na adres Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny” 71-119 Szczecin 35 skr. Poczt.5 z dopiskiem na kopercie:

Usługa w zakresie wymiany odcinka wodociągu w ciągu działek 100;99-507 oraz położenie nowego wodociągu wzdłuż działek 506-517

Zamówienie poniżej 30 000 euro

 • Odczytanie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. o godz. 17:30 w siedzibie zamawiającego  przy ul. Derdowskiego b/n, budynek świetlicy.
 • Odczytanie ofert jest jawne.
 • Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Opis sposobu obliczania ceny
 • Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 • Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 • Cena musi być podana za realizację zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
 • Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
 • Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem

Zamawiający informuję, że z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postępowaniu                     o udzielnie zamówienia pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rodzinny Ogród Działkowy im „Pogodny”, ul. Derdowskiego b/n,  71-119 Szczecin,

2)  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie modernizacja linii energetycznej”;

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odpowiedzialne za ocenę oferty oraz przechowywanie dokumentacji;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnego postępowania na wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie                         z wewnętrznymi zasadami oraz w zgodzie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy              z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z warunków udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)  posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie                  z art. 15 rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;

c)  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8)  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

Ponadto zamawiający informuje, że na wykonawcy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ciąży obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

      Wykonawca zobowiązany jest także wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Postępowanie ma charakter otwarty.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 4. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 5. Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
 6. odmowę podpisania umowy;
 7. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym  załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Tomasz Wiśniewski, tel: 91 487 16 25  poniedziałki 16.00-19.00

Załączniki:

Załącznik nr 1         –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2         –  Formularz cenowy

Załącznik nr 3         –  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4         –  Umowa (wzór)

       WICEPREZES                                                                                             PREZES

      ROD POGODNY                                                                         ROD POGODNY

  Tomasz WIŚNIEWSKI                                                            Krystyna ILCZUK


Uchwały Walnego Zebrania 2019

Poniżej zamieszczamy listę uchwał podjętych w dniu 12 kwietnia 2019 roku, podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pogodny” w Szczecinie.

Zarząd Ogrodu

UCHWAŁA NR 1 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD W 2018R ORAZ ZA KADENCJĘ.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 2 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania z Finansowe za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 3 /2019 W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

UCHWAŁA NR 4 /2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  KR ROD W 2018R ORAZ ZA OKRES KADENCJI.

Zgromadzeni członkowie PZD zrzeszeni w ROD „Pogodny w Szczecinie podczas Walnego Zebrania zatwierdzili Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i za kadencję.

UCHWAŁA NR 5 /2019 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU ROD I KOMISJI REWIZYJNEJ ROD.

Uchwalono, iż w czasie kadencji 2019-2022 Zarząd będzie się składał z pięciu osób a komisja Rewizyjna z trzech osób.

UCHWAŁA NR 6 /2019 W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW DO ORGANÓW ROD  ORAZ DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD.

Wybrano Zarząd Ogrodu (w dotychczasowym składzie), Komisję Rewizyjną oraz delegatów na zjazd.

UCHWAŁA NR 7/2019 W SPRAWIE PLANU PRACY NA 2019 ROK I PROGRAMU DZIAŁANIA NA OKRES KADENCJI 2019-2022.

Uchwalono plan pracy i program działania.

UCHWAŁA NR 8 /2019 W SPRAWIE PRELIMINARZY FINANSOWYCH NA  2019R.

Uchwalono preliminarz finansowy zaproponowany przez Zarząd.

UCHWAŁA NR 9 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA W 2019R.

Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości 55 groszy od 1 m2 działki.

UCHWAŁA NR 10/2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ENERGETYCZNEJ I TERMINU JEJ  WNOSZENIA.

Uchwalono opłatę energetyczną w wysokości 5 złotych od działki.

Zarząd nie proponował opłaty wodnej w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 11 /2019 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Uchwalono opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 180 złotych od działki. Tak duży wzrost  spowodowany jest zmianą cennika za wywóz odpadów na wysypisko śmieci. Obsługujące ogród przedsiębiorstwo nie podwyższyło własnych stawek za odbiór i wywóz odpadów z ogrodu. Jednak uchwalona opłata nie uwzględnia corocznego przyrostu wyrzucanych śmieci (około 15% co rok). Jeśli rok 2019 nie będzie pod tym względem odbiegał od lat poprzednich, to konieczna będzie dopłata. Zarząd szacuje, że w przypadku wzrostu ilości wyrzucanych śmieci, opłata powinna wynosić nie mniej niż 203 złote.

Szczegółowe wyliczenie kosztów wywozu odpadów.

UCHWAŁA NR 12 /2019 W SPRAWIE PROWADZENIA HODOWLI GOŁĘBI W ROD.

Uchwalono zgodę na hodowlę gołębi na działkach, których dzierżawcy wystąpili o nią.

UCHWAŁA NR 13 /2019 W SPRAWIE LIKWIDACJI WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU.

Uchwalono, iż w związku z wysokimi kosztami utrzymania wypożyczalni (15.280 złotych w roku 2018) oraz nikłym zainteresowaniem działkowców korzystaniem z niej (regularnie z wypożyczalni korzystało 10 osób a 30 sporadycznie, około 3% działkowców) uchwalono jej likwidację. Wyposażeniem wypożyczalni będą dysponować gospodarze ogrodu, a budynek wypożyczalni będzie pełnił rolę warsztatu.

UCHWAŁA NR 14 /2019 W SPRAWIE ZAKUPU TABLIC OGŁOSZENIOWYCH.

Uchwalono zakup 4 tablic ogłoszeniowych o wymiarach zbliżonych do 90 x 130 cm. Po dwie tablice umieszczone będą przy bramach głównych do obu części ogrodu.

UCHWAŁA NR 15 /2019 W SPRAWIE POŁOŻENIE NAZIEMNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA ALEI DRUGIEJ REJONU V

Uchwalono budowę nowej linii energetycznej. Na alei drugiej rejonu V nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia prądu do działek rozmieszczonych wzdłuż tej alei. Prąd jest dostarczany linią napowietrzą poprzez działki sąsiednie, rozmieszone wzdłuż alei pierwszej i trzeciej. Stan linii  napowietrznych jest zły, dodatkowo na jednym przewodzie podłączonych jest kilka działek, co powoduje przepięcia w linii głównej. Kable linii napowietrznej przebiegają przez działki wśród drzew, podczas silnych wiatrów może dojść do przerwania linii i zagrożenia życia ludzkiego zarówno na działce użytkownika, jak i na tych działkach, przez które przebiegają kable.

UCHWAŁA NR 16 /2019 W SPRAWIE WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100; 99 – 507 ORAZ POŁOŻENIA NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506 – 517.

Uchwalono remont i budowę nowego wodociągu.

UCHWAŁA NR 17 /2019 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DO REMONTU LUB BUDOWY SIECI WODNYCH I ENERGETYCZNYCH

Uchwalono zasady, które obligują działkowców i Zarząd Ogrodu do budowy nowych przyłączy elektrycznych i wodnych wg następujących wytycznych, mających na celu uporządkowanie sieci oraz obniżenie kosztów remontów:

I. Sieć elektryczna:

 1. Budowana będzie pod ziemią.
 2. Liczniki energii elektrycznej dla poszczególnych działek będą umieszczone w skrzynkach metalowych przy głównych alejach, w pobliżu alejek bocznych, wraz z bezpiecznikami i podlicznikiem energii elektrycznej mierzącym zużycie prądu w alejce.
 3. Tymczasowo, do czasu zastąpienia istniejącej sieci napowietrznej siecią podziemną, dopuszcza się montaż skrzynek mieszczących bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej na słupach, w miejscu rozgałęzienia sieci elektrycznej na poszczególne działki, wraz z podlicznikiem, mierzącym zużycie prądu w alejce.
 4. Podłączenie działki będzie dokonywane kablem podziemnym i  należy do działkowca.
 5. Odczyt liczników energii elektrycznej oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.

II. Sieć wodna.

 1. Budowana będzie z wykorzystaniem rur plastikowych, z łącznikami odpornymi na korozję.
 2. Zakończeniem sieci znajdującym się przed ogrodzeniem działki będzie zawór i wodomierz, umieszczone w zamykanej studzience, umożliwiającej dostęp upoważnionym przez Zarząd Ogrodu osobom w celu odczytu wskazań wodomierza lub odcięciu wody na działkę, na której wystąpiła awaria.
 3. Podłączenie działki od wodomierza do punktów odbioru wody na działce należy do działkowca.
 4. Przy rozgałęzieniu sieci wodnej na poszczególne alejki, w studzience zostanie umieszczony zawór odcinający alejkę oraz wodomierz mierzący zużycie wody w alejce.
 5. Odczyt liczników wskazań wodomierzy oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.

UCHWAŁA NR 18 /2019 W SPRAWIE FUNDUSZU NAGRÓD ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA RZECZ OGRODU.

Uchwalono wysokość funduszu na 2019 rok.

Zapisy zawarte w uchwałach dotyczą wszystkich dzierżawców działek w ROD „Pogodny”.


WALNE ZEBRANIE 2019

Szanowni Państwo,

na Walne Zebranie członków Polskiego Związku Działkowców, posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. “Pogodny” w Szczecinie zapraszamy w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 17:30 w świetlicy ogrodu. Szczegółowe informacje dotyczące programu zebrania zostaną przesłane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd ROD Pogodny


Godziny pracy kasy i biura w styczniu i lutym 2019 roku.

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym biuro odwiedza niewielu działkowców. Pora roku nie sprzyja przebywaniu w ogrodzie. Aby zaoszczędzić na gazowym ogrzewaniu pomieszczeń biurowych postanowiliśmy, iż nie będziemy otwierali biura w czwartki. Ponadto, z innych względów niż oszczędności, musimy w dniach, od 22 stycznia do 12 lutego zamknąć kasę ogrodu. Mamy nadzieję, iż tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, nie sprawi to Państwu kłopotu.

Z poważaniem

Zarząd ROD Pogodny