Zmienione godziny otwarcia biura

Szanowni Państwo,

W styczniu i lutym niewielu działkowców odwiedza biuro. Zimą mniej jest spraw do załatwienia i problemów do rozwiązania.

Rozsądne jest naszym zdaniem, ograniczenie w tym okresie godziny pracy biura.

Dzięki temu zaoszczędzimy na ogrzewaniu pomieszczeń biurowych.

Dlatego biuro będzie czynne w styczniu i w lutym 2018 roku jedynie w poniedziałki.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD “Pogodny” w Szczecinie


Dzień Działkowca 2017 – podsumowanie

Dziękujemy za uczestnictwo w obchodach Dnia Działkowca.

Wnioskując na podstawie frekwencji oraz Państwa komentarzy, odejście od tradycji i rezygnacja z części poczęstunku przypadła Państwu do gustu. Podobał się też Państwu repertuar orkiestry. Cieszy nas to. Liczymy, że w przyszłym roku będziemy się bawili jeszcze lepiej. Póki co, zamieszczamy fotografie z tegorocznych obchodów.

Pozdrawiamy

Zarząd Ogrodu

 

 

 


Przegląd działek

Od 19 do 25 czerwca br. zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd działek, zgodnie z zaleceniem i wytycznymi Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz Regulaminem ROD.

W szczególności komisja zwróci uwagę na :

 1. altana – jej estetyka i usytuowanie,
 2. ogrodzenie – stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD
 3. aktualny stan drzew i krzewów, nasadzenia zgodne z regulaminem ROD,
 4. kompostowniki – ich wykorzystanie
 5. porządek i ład na działce i na alejkach wokół działki, koszenie alejki do połowy jej szerokości,
 6. kontrola liczników wodnych i prądowych – sprawność i zaplombowanie,

Spisane będą wszystkie zauważone i stwierdzone nieprawidłowości. Wykaz takich działek wywieszony zostanie na tablicach ogłoszeń z podaniem terminu usunięcia niezgodności.

W stosunku do działkowiczów, których działki będą szczególnie rażące – zagospodarowane niezgodnie z regulaminem, bez kompostowników, zaśmiecone, sprawiające wrażenie porzuconych, będą wszczynane procedury w celu wypowiedzenia dzierżawy działkowej na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

W skład komisji lustracyjnej wchodzą: dwóch członków zarządu ogrodu, dwóch członków komisji rewizyjnej, gospodarze rejonów.

Prosimy o wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości na swoich działkach.


Ogrody Hortulus

W dniu 30 maja 2017 roku udaliśmy się na zwiedzanie ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Nasza ponad trzydziestoosobowa grupa była jedną z wielu zwiedzających w tym dniu ogrody tematyczne. Żałujemy, iż część działkowców zrezygnowała z wyjazdu i w autokarze zostało sporo wolnych miejsc. Cóż, może następnym razem będzie nas więcej, bo było na co popatrzeć i co podziwiać. Mimo, iż deszcz zmusił nas do skrócenia pobytu w labiryntach, to i tak warto było pojechać. Dowodem na to niech będzie ta galeria.

 

 

 


Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu

WALNE ZEBRANIE  2017

W dniu 1 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie. Już drugi rok z rzędu Zarząd Ogrodu dla usprawnienia głosowania zastosował karty mandatowe oraz prezentował projekty uchwał oraz najważniejsze informacje w formie slajdów wyświetlanych na ekranie. Dzięki temu liczenie głosów było sprawnie przeprowadzone a najważniejsze informacje lepiej zapamiętane przez uczestników zebrania. Te, pozornie drobne usprawnienia spowodowały, iż długie, przeciągające się zebrania zniechęcające część działkowców do uczestnictwa w nich, stały się już przeszłością. Zarząd ogrodu ma nadzieję, iż dzięki temu w kolejnych latach w zebraniach uczestniczyć będzie jeszcze większa ilość działkowców.

Przebieg Walnego Zebrania

O godzinie 16: 00 Prezes Zarządu powitała zgromadzonych i jednocześnie poinformowała, iż z uwagi na brak wymaganej Statutem PZD liczby członków związku tj. 50% + 1, zebranie odbędzie się w II terminie,  o godz. 16:30. Przedstawiła obecnym przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej i zachęciła do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń altanki na działce.

Po rozpoczęciu zebrania o godzinie 16:30, pani Prezes zaproponowała kandydaturę pana Tomasza Wiśniewskiego – Wiceprezesa Zarządu na przewodniczącego zebrania, zapytała o inne kandydatury – innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczącego zebrania zatwierdzono w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przystąpił do realizacji porządku obrad. Do prezydium zaprosił gościa – przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD pana Jerzego Marczaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD „Pogodny” – pana Stanisława Strzałkowskiego, oraz na protokolanta zaproponował Sekretarza Zarządu – pana Andrzeja Drygasa. Przewodniczący zebrania zapytał o inne propozycje – innych kandydatur nie zgłoszono. Proponowany skład Prezydium został przyjęty w jawnym głosowaniu jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek zebrania, zapytał o propozycje zmian. Porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie. Następnie zebranie jednogłośnie zatwierdziło regulamin walnego zebrania. Przewodniczący zaproponował składy komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków. Jednogłośnie wybrano komisje, które ukonstytuowały się następująco:

 1. Do Komisji Mandatowej:
–  Elżbieta Iwańska – przewodnicząca,
–  Antoni Wlekliński – sekretarz,
–  Jerzy Madyjewski – członek komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
 1. do Komisji Uchwał i Wniosków:
– Marek Walkarz – przewodniczący,
– Danuta Zacharska – sekretarz,
– Eugeniusz Romanek – członek komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący poprosił panią Prezes o złożenie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016.
Kolejnym punktem realizacji porządku zebrania było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, co uczynił jej przewodniczący Stanisław Strzałkowski, który, konkludując, zaproponował zatwierdzenie przez walne zebranie sprawozdania z działalności zarządu i finansowego ROD.
W dalszej kolejności pani Prezes szeroko przedstawiła i omówiła obecnym projekt preliminarza finansowego oraz projekt planu pracy zarządu na rok 2017.
Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniami, Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.
Komisja Mandatowa poinformowała, że w zebraniu w II terminie, na 926 członków zwyczajnych uczestniczą 193 osoby co stanowi 20,8% członków związku naszego ogrodu. Zebranie jest prawomocne i wszystkie podjęte uchwały będą też prawomocne.
Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja, w której głos zabrali działkowicze.
Poruszono następujące sprawy:
 • zaśmiecanie rzeczki Bukowa,
 • możliwość utwardzenia dalszej części alejki na wprost bramy głównej,
 • dokarmianie kotów na działkach,
 • możliwość ustawienia pojemników na zielone odpady,
 • problem z wyrzucaniem odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali członkowie zarządu.
Następnie Przewodniczący zebrania zarządził głosowania nad propozycjami uchwał:
Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 4 – zatwierdzająca plan pracy zarządu na rok 2017 – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 5 – ustalająca wysokość opłaty na rzecz ogrodu – przyjęto przy 3 głosach przeciwnych.
Uchwalono wysokość opłaty ogrodowej w wysokości 0,49zł/m2 od powierzchni użytkowanej działki w roku 2017 (w tym 0,07zł  partycypacja zgodnie z §145 ust. 1 i 2 statutu PZD), tj. w tej samej wysokości, co w roku 2016.
Uchwała nr 6– ustalająca wysokość opłaty wodnej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwalono, iż opłata wodna w roku 2017 wyniesie 9 złotych, o 3 złote mniej niż w roku 2016.
Uchwała nr 7 – ustalająca wysokość opłaty energetycznej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwalono, iż opłata energetyczna w roku 2017 wyniesie 10 złotych, o 4 złote mniej niż w roku 2016
Uchwała nr 8 – ustalająca wysokość opłaty na wywóz odpadów komunalnych – przyjęto przy 5 głosach przeciwnych,
Ze względu na nagminne wyrzucanie odpadów zielonych, odpadów poremontowych oraz mebli ogrodowych do wspólnych kontenerów na śmieci, uchwalono, iż opłata za wywóz śmieci musi ulec podwyższeniu z 95 złotych w roku 2016 do 110 złotych w roku 2017.
Uchwała nr 9 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego na rok 2017 – przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.
Uchwała nr 10 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. modernizacja przyłączy energetycznych na słupach przez dodanie zabezpieczenia w postaci wyłączników nadprądowych – przyjęto jednogłośnie.
Podjęto pierwszą uchwałę dotyczącą modernizacji przyłączy na słupach energetycznych. W kolejnych latach planowane są kolejne prace z tym związane i konieczne będzie podejmowanie kolejnych uchwał.
Uchwała nr 11 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. wykonanie instalacji wodnej przy działkach od nr 246 do nr 262 – przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.
W związku z odrzuceniem w roku 2016 projektu uchwały o modernizacji sieci wodociągowej w całym ogrodzie, konieczne są stopniowe remonty oraz budowa trzech odcinków wodociągu w alejkach, które od początku istnienia ogrodu nie były do niego podłączone, a działkowcy mający przy nich swoje działki czerpią wodę z przyłączy sąsiadów. W roku 2017 zaplanowano wymianę 150 m wodociągu w alei głównej oraz 80 m wodociągu w pierwszej z trzech wymienionych alejek. Kolejne prace zaplanowano na lata następne.
Uchwała nr 12 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. wymiana rury instalacji wodnej w alei głównej – przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący zebrania zapytał czy są chętni do zabrania głosu w sprawach różnych. Chętnych nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zebrania ogłosił jego zamknięcie.
Wysokość opłat ogrodowych na stronie internetowej zaktualizowano zgodnie z treścią uchwał. Zaktualizowano również kalkulator opłat ogrodowych.
Zarząd Ogrodu pragnie podziękować wszystkim biorącym udział w Walnym Zebraniu działkowcom oraz zachęca do składania propozycji uchwał dotyczących funkcjonowania ogrodu w terminie do 7 dni przed kolejnym zebraniem. Dzięki takiej organizacji pracy, Walne Zebrania mogą być przeprowadzane sprawnie, co może stanowić zachętę dla działkowców do uczestnictwa w nich.
Niezależnie od uchwał podjętych na Walnym Zebraniu, Zarząd Ogrodu zaplanował i zrealizował:
– wymianę znaków drogowych przy wjazdach na teren ogrodu, zgodnie z obowiązującym prawem,
– wymianę tabliczek z numerami działek.
Planuje także:
– wymianę tablic informacyjnych na większe, zawierające również plan ogrodu,
– wykonanie bramy w alei przylegającej do rowu odprowadzającego wody opadowe, rozpoczynającej się przy ulicy Witkiewicza,
– wykonanie tablic z numeracją alejek.

 


Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. – 16.01.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia – co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna – stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

 

Krajowa Rada PZD

16.01.2017 r.


WALNE ZEBRANIE 2017 – Aktualizacja

Uprzejmie informujemy iż Walne Zebranie odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017 roku o godzinie 16:00, w świetlicy ogrodu. Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączonym zaproszeniu, które przesyłamy również pocztą. Wraz z Zaproszeniem przesyłam aktualne Regulaminy korzystania z energii elektrycznej i wody.

Na Walne Zebranie zaprosiliśmy pośrednika ubezpieczeniowego, który przedstawi nam ofertę ubezpieczenia mienia na działce.

Zapraszamy

Zarząd Ogrodu

 

ZAPROSZENIE


Przypomnienie o opłatach

Pragniemy przypomnieć o obowiązku zgłoszenia w kasie ogrodu stanów licznika energii elektrycznej i wodomierza. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 listopada i do tego dnia dokonać opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Od tego roku, niedopełnienie tego obowiązku do 30 listopada skutkuje pobraniem ryczałtowej opłaty w wysokości 300 złotych za zużycie wody, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania, podjętą w dniu 17 marca 2016 roku.

Zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora Opłat Ogrodowych.

 

Zarząd Ogrodu

 


Napełnianie sieci wodnej ogrodu

Znamy termin Walnego Zebrania w 2018 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 11 kwietnia 2016 roku, począwszy od godziny 10:00 będą odkręcane zawory wody. Tym samym nastąpi stopniowe napełnianie sieci wodnej ogrodu. Ze względu na coraz częstsze awarie sieci wodnej oraz kradzieże zaworów i wodomierzy na poszczególnych działkach, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie kompletności instalacji przed dniem 11 kwietnia. Prosimy także o obecność na działce w tym dniu i zgłaszanie uszkodzeń rur wodociągowych gospodarzom rejonów. Przypominamy jednocześnie, iż awarie powstałe na poszczególnych działkach powinni naprawiać działkowcy. Straty spowodowane ubytkami wody na poszczególnych działkach wynikające z niezgłoszonych awarii nie mogą być pokrywane z funduszy ogrodowych, obciążają one poszczególnych działkowców. Z tego powodu, jak co roku, przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia kompletności instalacji wodnej i konieczności zgłaszania usterek w dniu napełniania sieci wodą. Działkowicze, którzy mieli zdjęte liczniki na zimę zobowiązani są do jak najszybszego ich montażu i powiadomienia gospodarza rejonu w celu ich zaplombowania.

 

Zarząd ROD “Pogodny”